Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In andere woorden, op deze manier krijgt iedere gebruiker de vrijheid om Eduview zo in te richten dat het optimaal aansluit bij de wensen van de opleiding.

De vaste structuur

Mocht je als opleiding willen werken met Eduview dan doorloop je de volgende ontwikkelstappen:

VISIE (EN VALIDERING)

In de visie worden de uitgangspunten van het  onderwijs bepaald.  Gelinkt aan de visie is de validering. Deze validering vult zich wanneer er  meer informatie wordt gegenereerd in het curriculumontwerp of als er evaluaties zijn uitgezet.

CURRICULUMONTWERP

In het curriculumontwerp wordt op  hoofdlijnen het curriculum omschreven. De einddoelen zijn beschreven, de invulling van het onderwijs, de toetsen, etc.

ONDERWIJSONTWERP

In het onderwijsontwerp wordt een  studiehandleiding gemaakt voor studenten op basis van de gegevens uit het  curriculumontwerp. In deze studiehandleiding zijn onder andere de  beoordelingsformulieren, opdrachten, planning en andere praktische informatie voor studenten terug te lezen.


 

 

De flexibiliteit

De flexibiliteit van Eduview komt in de volgende functionaliteiten terug:

 • Taal: De taal die gebruikt wordt, bijvoorbeeld of een opleiding spreekt over studenten of leerlingen, wordt voorafgaand aan het gebruik van Eduview ingesteld. Op deze wijze wordt in Eduview de taal gesproken die jullie als Hogeschool of opleiding gewend zijn.
 • Het delen van pagina’s: In Eduview is een bibliotheek ingebouwd die ervoor zorgt dat onderdelen uit iedere omgeving waar de gebruiker toegang toe heeft gekopieerd kunnen worden naar andere omgevingen in Eduview. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijke visie van een academie of een gezamenlijk onderwijsblok. Deze kunnen in Eduview gemakkelijk worden gekopieerd, wat zorgt voor tijdwinst, maar misschien nog wel belangrijker, het zorgt voor eenduidigheid, aangezien op alle locaties exact hetzelfde staat beschreven. Mocht je als opleiding hierin toch wijzigingen aan willen brengen, dan kun je ervoor kiezen om dit overal door te voeren of enkel voor in de omgeving waarin jij werkt. Door te werken met een bibliotheek is het mogelijk flexibiliteit in te bouwen binnen een academie zonder dat er in twee losse omgevingen moet worden gebouwd.
 • Onderscheid in verplicht en optioneel: De uitgangspunten in de visie bepalen de structuur van de eigen Eduview omgeving. Hierdoor bepaal je dus zelf wat er in het curriculumontwerp aan informatie wordt gevraagd. Je kunt daarbij bijvoorbeeld aangeven of je met rollen wilt werken en welke informatie over deze rollen je kwijt wilt. Maak je echter twee rollen aan bij de visie, dan wordt in iedere periode wel gevraagd of deze rollen in deze periode terugkomen, en zo ja, hoe (zie onderstaande afbeelding).
 • Inladen bij het onderwijsontwerp: Als opleiding werk je wellicht met een eigen format voor studiehandleidingen. Dit format kan je zelf maken in de Eduview omgeving. In plaats van het direct invullen van het format, kiezen we er in het onderwijsontwerp voor om zelf het format in te vullen door informatie in te laden. Hierdoor kun je zelf kiezen welke informatie erin moet komen en waar.

 

Ook nu zijn we uiteraard weer nieuwsgierig naar jullie feedback. Mocht je het gemist hebben, op 26 en 8 maart staan de volgende werkveldbijeenkomsten gepland.

 

Dit ontbreekt nog weleens. Oorzaken daarvoor liggen in de interactie tussen de harde structuur (welke afspraken en beleid hebben we?), hoe communiceren wij met elkaar en het bewustzijn over gemeenschappelijke behoeften, opvattingen en waarden.  De oorzaak van onvoldoende geloof in de doelstellingen ligt in een van deze drie systemen (structuur- communicatie – opvattingen) zelf of in de interactie tussen de systemen (Meijer en Mulder, 2015). Als team of leidinggevende kun je werken aan eigenaarschap van het team zelf door invloed uit te oefen op één van de systemen of op de drie systemen als geheel.

3. Hier-en-nu

Het team is aandachtig voor de interactie die hier-en-nu plaatsvindt. Deze interactie geeft veel informatie over patronen en het effect ervan. Dat vraagt in contact staan met zichzelf en elkaar.

Uitingen van werken in het hier en nu zijn zichtbaar in de zichtbare communicatie van de teamleden. In zijn de zichtbare patronen van de interacties in een team te herkennen. Door de patronen in overleg, samenwerking of projecten zichtbaar en bespreekbaar te maken kun je als team scherper zijn op dat wat helpt om je doelstellingen te bereiken.

4. IJsberg

Een succesvol team kijkt niet alleen naar gedrag (boven de waterlijn), maar heeft ook een beeld en interesse van de onderliggende opvattingen, emoties en motieven van elkaar. De drijfveren van teamleden en het team als geheel zijn in beeld. De cultuur is gezien en beschouwd als een belangrijk onderdeel om gedrag te veranderen en succes te bereiken. Het team is zich bewust dat een verandering van gedrag (boven water) pas duurzaam plaatsvindt als ook de opvattingen, emoties en drijfveren die hieraan gekoppeld zijn, helder zijn, en misschien wel gaan bewegen.

Veel wat zich onder de ijsberg bevindt, is onbewust. Als coach, trainer maar ook als teamleider kun je werken aan het vergroten van het bewustzijn over deze onbewuste processen in een team. In teams die goed presteren en die zeggen in een flow te zitten is er juist veel afstemming op de diepere processen.

Van ieder succesvol team is een analyse te maken vanuit de vier succesfactoren en de onderliggende systemen. De volleyballers hadden een sterk gemeenschappelijk doel en kende elkaar door en door omdat ze zichzelf een paar jaar in een sporthal hadden opgesloten, het Nederlands elftal van 1988 had een zelfde opvatting en drijfveer om de “bobo’s” zoveel mogelijk buiten spel te zetten.

De vraag voor jou is: hoe succesvol is jouw onderwijsteam? Leg jouw team eens langs de lat van deze vier succesfactoren, en de onderliggende drie systemen. Deel je observatie en belangrijkste inzichten hieronder en win het boek  “De Hei op”  (t.w.v. € 23,50)

Bronnen:

Haan, E. de & Beerends, E. (2012). Organisatieontwikkeling met Theory U. Hoe komen we de bocht door? Werkvormen en cases. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Meijer, R. & Mulder, L. (2015). De hei op! Een groepsdynamische aanpak voor teamontwikkeling. Amsterdam: Boom uitgevers.

Liza Peeters

Liza Peeters

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer

Bijeenkomst HBO: Inspirerend en ik zie heel veel potentie.

Bijeenkomst HBO: Inspirerend en ik zie heel veel potentie.

Bijeenkomst HBO: Inspirerend en ik zie heel veel potentie.

De eerste versie van Eduview riep vorig jaar direct enthousiasme op: ‘yes, het is mogelijk een dergelijke tool te maken’. Maar direct ook het inzicht dat we er nog lang niet zijn om de droom te verwezenlijken. We hebben hulp vanuit onderwijsinstellingen zélf nodig om alle mogelijke vragen boven tafel te krijgen en van een oplossing te voorzien. Om deze reden hebben we op 9 oktober 2017 een aantal (potentiele) gebruikers uit het HBO-werkveld uitgenodigd om met ons mee te bouwen aan de curriculumtool Eduview. Met elkaar kunnen we de curriculumtool zo ontwerpen dat opleidingen echt regie en sturing hebben over hun curriculum. Het resultaat van de eerste werkveld bijeenkomst mag er zijn. Met behulp van innovatieve betrokkenen vanuit Saxion, Fontys, Avans en de HAN hebben we de ontwikkeling van Eduview weer naar een hoger niveau getild, zodat het (nog meer) aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikers.

 

Wat hebben we gedaan?

Het was mooi om te zien dat iedereen die zich had aangemeld ook daadwerkelijk aanwezig was om zijn/haar ideeën te delen; de ervaring leert dat dit geen vanzelfsprekendheid is bij dit soort bijeenkomsten! Uit de betrokkenheid van de aanwezigen bleek ook de behoefte aan een systeem als Eduview. Na een korte kennismaking en een eerste inventarisatie van wensen en behoeftes zijn we uiteengegaan in groepjes om met elkaar te delen en tot meer gezamenlijk gedragen ideeën/suggesties voor verbetering en verdere ontwikkeling te komen.

Hierbij zijn we vertrokken vanuit onderstaande drie vragen:

 1. In hoeverre/hoe gedetailleerd willen we Eduview uitwerken?
 2. Hoe flexibel is het systeem, zodat je niet in een keurslijf wordt gedrukt, maar wel alle vier de lagen (visie, curriculumontwerp, onderwijsontwerp, verantwoording) inzichtelijk hebt?
 3. Wie zou waar toegang toe moeten krijgen zodat je het ook makkelijk kunt gebruiken? En zou je voor sommige gebruikers (bijv. studenten) een selectief aanbod willen creëren?

 

De opbrengst

Het enthousiasme was duidelijk merkbaar tijdens deze gezamenlijke verkenning, getuige ook de vele vragen die het nog oproept. Desalniettemin zijn de aanwezigen samen tot goede, bruikbare ideeën gekomen. Deze ideeën zijn vervolgens uitgewerkt op een flap en aan de groep gepresenteerd. Het was vooral mooi om te zien hoeveel overlap er was tussen de drie groepen! Dat geeft een hele duidelijke richting voor het verder ontwikkelen.

Samenvattend zijn de volgende opbrengsten/wensen opgehaald:

 • Het doel van Eduview: draagt bij aan de ‘alignment’ van de verantwoording. (van het landelijk opleidingsprofiel naar onderwijs en toetsing)
 • Eduview ondersteunt deze ‘alignment-functie’ door de gebruiker zogenaamde ‘waarschuwingsfuncties of interactieve functies’ te geven. Deze functie heeft de volgende doelen: – controle (meldingen bij overlap, inzicht in volledigheid etc.) – aanzetten tot communicatie in het team, inzicht in gevolgen van aanpassingen. ‘Eduview moet zorgen voor een zekere bewustwording bij docenten over de consequenties van aanpassingen in het totale programma’
 • Geeft de geschiedenis van veranderingen weer, een soort van ‘logboek’ functie.
 • De inhoud die in Eduview staat is in zekere mate robuust. De vraag is daarbij dus ook tot welk niveau van uitwerkingen je in Eduview wilt opnemen. Wens daarbij is om in fasen te implementeren (visie, curriculumontwerp, onderwijsontwerp, verantwoording). Vraag daarbij is of je ook kunt terugwerken (van onderwijsontwerp naar visie). Volgens andere docenten zit de flexibiliteit in Eduview hem in de eigen terminologie die gebruikt kan worden + de inhoud die kwijt kan. De processtappen die gemaakt worden zijn generiek.
 • Permissies toekennen, oftewel beheerrechten aan rollen toekennen over wat zij mogen lezen/wijzigen. Dus enerzijds wijzigingen, maar ook wie mag bepaalde content zien (wie heeft toegang tot wat – openbaar etc.).
 • Vraag/wens: mogelijkheid om link te leggen tussen andere systemen, zoals online leersystemen/toetsbanken etc.? Of is het mogelijk om gegevens te exporteren?
 • Is het mogelijk om op instituutsniveau pagina’s te delen als hier gezamenlijke uitgangspunten in worden benoemd? Kan daar per niveau onderscheid in gemaakt worden of dit nog op instituutsniveau van toepassing is of dat dit per opleiding kan worden bepaald.
 • Is gebruiksvriendelijk:
  –        Niet 4 x klikken
  –        Makkelijk in te vullen
  –        Geen vakjargon (het werkveld moet het ook begrijpen)
 • Eduview kan in de toekomst ook gekoppeld worden aan de pdca cyclus door bijvoorbeeld gegevens/resultaten/reflecties in het systeem op te nemen die een kritische dialoog oplevert over het gehele programma/curriculum.
 • Eduview kan in de toekomst optimaal maatwerk bieden voor studenten. Per individu/student kunnen leerroutes gekozen worden met keuzes + consequenties.
 • Voor de gebruikersrollen kan onderscheid gemaakt worden in:
  – Landelijke eisen (verantwoording) –  inspectie
  – ‘hoogover doelen’ – docenten
  – specifieke leerdoelen – studenten.
  Hierbij wordt dus ook onderscheid gemaakt tussen ‘hoogover doelen’ en specifieke leerdoelen. Dit is volgens het werkveld cruciaal om de flexibiliteit in het curriculum te behouden en de robuustheid van het systeem te waarborgen.

 

Conclusie

Gebaseerd op de reacties van de aanwezigen kunnen we stellen dat het een goede bijeenkomst was en dat men enthousiast is over de mogelijkheden van Eduview. Hier een selectie van deze reacties:

 • Het was leuk om mee te denken.
 • Inspirerend, ik zie heel veel potentie.
 • Wanneer kunnen we mee gaan doen?
 • Ik word er blij van, klinkt goed!
 • Interessant, er is veel behoefte aan een dergelijk systeem.
 • Ik ben vooral benieuwd naar mogelijkheden voor ons (c.q., onze opleiding).
 • Discussie over het niveau en wat wel/niet vastleggen is een hele indringende. Waar is voor de student behoefte aan? Wat kies je nou zodat de student er aan de voorkant ook echt iets aan heeft?
 • Wat is het eigenlijke doel? Is het vooral bedoeld ter verantwoording of ook voor studenten?

Na de bijeenkomst zijn we direct samen met de mannen van Programic aan de slag gegaan met het formuleren van vervolgstappen. De komende weken gaan we verder met het uitwerken van Eduview en daarbij gaan de opbrengsten van deze eerste bijeenkomst ons zeker helpen! Hier gaan we jullie via deze website van op de hoogte houden. Wordt dus vervolgd!

Liza Peeters

Liza Peeters

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer