Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In andere woorden, op deze manier krijgt iedere gebruiker de vrijheid om Eduview zo in te richten dat het optimaal aansluit bij de wensen van de opleiding.

De vaste structuur

Mocht je als opleiding willen werken met Eduview dan doorloop je de volgende ontwikkelstappen:

VISIE (EN VALIDERING)

In de visie worden de uitgangspunten van het  onderwijs bepaald.  Gelinkt aan de visie is de validering. Deze validering vult zich wanneer er  meer informatie wordt gegenereerd in het curriculumontwerp of als er evaluaties zijn uitgezet.

CURRICULUMONTWERP

In het curriculumontwerp wordt op  hoofdlijnen het curriculum omschreven. De einddoelen zijn beschreven, de invulling van het onderwijs, de toetsen, etc.

ONDERWIJSONTWERP

In het onderwijsontwerp wordt een  studiehandleiding gemaakt voor studenten op basis van de gegevens uit het  curriculumontwerp. In deze studiehandleiding zijn onder andere de  beoordelingsformulieren, opdrachten, planning en andere praktische informatie voor studenten terug te lezen.


 

 

De flexibiliteit

De flexibiliteit van Eduview komt in de volgende functionaliteiten terug:

 • Taal: De taal die gebruikt wordt, bijvoorbeeld of een opleiding spreekt over studenten of leerlingen, wordt voorafgaand aan het gebruik van Eduview ingesteld. Op deze wijze wordt in Eduview de taal gesproken die jullie als Hogeschool of opleiding gewend zijn.
 • Het delen van pagina’s: In Eduview is een bibliotheek ingebouwd die ervoor zorgt dat onderdelen uit iedere omgeving waar de gebruiker toegang toe heeft gekopieerd kunnen worden naar andere omgevingen in Eduview. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijke visie van een academie of een gezamenlijk onderwijsblok. Deze kunnen in Eduview gemakkelijk worden gekopieerd, wat zorgt voor tijdwinst, maar misschien nog wel belangrijker, het zorgt voor eenduidigheid, aangezien op alle locaties exact hetzelfde staat beschreven. Mocht je als opleiding hierin toch wijzigingen aan willen brengen, dan kun je ervoor kiezen om dit overal door te voeren of enkel voor in de omgeving waarin jij werkt. Door te werken met een bibliotheek is het mogelijk flexibiliteit in te bouwen binnen een academie zonder dat er in twee losse omgevingen moet worden gebouwd.
 • Onderscheid in verplicht en optioneel: De uitgangspunten in de visie bepalen de structuur van de eigen Eduview omgeving. Hierdoor bepaal je dus zelf wat er in het curriculumontwerp aan informatie wordt gevraagd. Je kunt daarbij bijvoorbeeld aangeven of je met rollen wilt werken en welke informatie over deze rollen je kwijt wilt. Maak je echter twee rollen aan bij de visie, dan wordt in iedere periode wel gevraagd of deze rollen in deze periode terugkomen, en zo ja, hoe (zie onderstaande afbeelding).
 • Inladen bij het onderwijsontwerp: Als opleiding werk je wellicht met een eigen format voor studiehandleidingen. Dit format kan je zelf maken in de Eduview omgeving. In plaats van het direct invullen van het format, kiezen we er in het onderwijsontwerp voor om zelf het format in te vullen door informatie in te laden. Hierdoor kun je zelf kiezen welke informatie erin moet komen en waar.

 

Ook nu zijn we uiteraard weer nieuwsgierig naar jullie feedback. Mocht je het gemist hebben, op 26 en 8 maart staan de volgende werkveldbijeenkomsten gepland.

 

Dit ontbreekt nog weleens. Oorzaken daarvoor liggen in de interactie tussen de harde structuur (welke afspraken en beleid hebben we?), hoe communiceren wij met elkaar en het bewustzijn over gemeenschappelijke behoeften, opvattingen en waarden.  De oorzaak van onvoldoende geloof in de doelstellingen ligt in een van deze drie systemen (structuur- communicatie – opvattingen) zelf of in de interactie tussen de systemen (Meijer en Mulder, 2015). Als team of leidinggevende kun je werken aan eigenaarschap van het team zelf door invloed uit te oefen op één van de systemen of op de drie systemen als geheel.

3. Hier-en-nu

Het team is aandachtig voor de interactie die hier-en-nu plaatsvindt. Deze interactie geeft veel informatie over patronen en het effect ervan. Dat vraagt in contact staan met zichzelf en elkaar.

Uitingen van werken in het hier en nu zijn zichtbaar in de zichtbare communicatie van de teamleden. In zijn de zichtbare patronen van de interacties in een team te herkennen. Door de patronen in overleg, samenwerking of projecten zichtbaar en bespreekbaar te maken kun je als team scherper zijn op dat wat helpt om je doelstellingen te bereiken.

4. IJsberg

Een succesvol team kijkt niet alleen naar gedrag (boven de waterlijn), maar heeft ook een beeld en interesse van de onderliggende opvattingen, emoties en motieven van elkaar. De drijfveren van teamleden en het team als geheel zijn in beeld. De cultuur is gezien en beschouwd als een belangrijk onderdeel om gedrag te veranderen en succes te bereiken. Het team is zich bewust dat een verandering van gedrag (boven water) pas duurzaam plaatsvindt als ook de opvattingen, emoties en drijfveren die hieraan gekoppeld zijn, helder zijn, en misschien wel gaan bewegen.

Veel wat zich onder de ijsberg bevindt, is onbewust. Als coach, trainer maar ook als teamleider kun je werken aan het vergroten van het bewustzijn over deze onbewuste processen in een team. In teams die goed presteren en die zeggen in een flow te zitten is er juist veel afstemming op de diepere processen.

Van ieder succesvol team is een analyse te maken vanuit de vier succesfactoren en de onderliggende systemen. De volleyballers hadden een sterk gemeenschappelijk doel en kende elkaar door en door omdat ze zichzelf een paar jaar in een sporthal hadden opgesloten, het Nederlands elftal van 1988 had een zelfde opvatting en drijfveer om de “bobo’s” zoveel mogelijk buiten spel te zetten.

De vraag voor jou is: hoe succesvol is jouw onderwijsteam? Leg jouw team eens langs de lat van deze vier succesfactoren, en de onderliggende drie systemen. Deel je observatie en belangrijkste inzichten hieronder en win het boek  “De Hei op”  (t.w.v. € 23,50)

Bronnen:

Haan, E. de & Beerends, E. (2012). Organisatieontwikkeling met Theory U. Hoe komen we de bocht door? Werkvormen en cases. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Meijer, R. & Mulder, L. (2015). De hei op! Een groepsdynamische aanpak voor teamontwikkeling. Amsterdam: Boom uitgevers.

Liza Peeters

Liza Peeters

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer

24/7 Accreditatiewaardig

24/7 Accreditatiewaardig

24/7 Accreditatiewaardig

We zijn aan de slag gegaan om de feedback uit de werkveldbijeenkomst op een goede wijze in Eduview te verwerken. In deze innovatie update willen wij jullie informeren over hoe we de verantwoordingsfunctie, waar grote behoefte aan is, gaan verwerken. We zijn erg benieuwd naar jullie reacties en feedback. 

Op de werkveldbijeenkomst werd door alle opleidingen aangegeven dat juist de vertaling naar een verantwoordingsdocument erg belangrijk is. Oftewel: met één druk op de knop heb je je verantwoording in orde. Eduview kan op die manier veel tijd en energie (en geld!) besparen wanneer er weer een accreditatie aan zit te komen.

Bij het uitwerken van deze behoefte liepen wij tegen onderstaande twee vragen aan

 • Hoe geven we de verantwoording vorm? In een losse pagina of geïntegreerd?
 • En doen we dit volgens de standaarden van de inspectie of is er een andere vorm?

Tijdens het beantwoorden van deze vragen, zagen we dat de pagina ‘visie’ niet los gezien kan worden van de inspectiestandaarden. De inspectiestandaarden vragen namelijk waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Hierbij ontstond bij ons het inzicht dat het wellicht niet gaat om verantwoorden, maar om het valideren van de visie. Oftewel, door een validatieknop toe te voegen aan de visie, leg je niet alleen uit wat de wens en uitgangspunten zijn, maar ook hoe het is vertaald in het onderwijs. Zo kan je in één oogopslag bijvoorbeeld zien aan welke eindkwalificaties er wordt gewerkt én hoe deze gedekt is in het curriculum.

Wij werden erg enthousiast over deze werkwijze. Enerzijds is de verantwoording altijd gedreven vanuit een visie en anderzijds weet je bij het lezen van de visie ook hoe hier invulling aan wordt gegeven. Hieronder hebben we uitgewerkt hoe de inspectiestandaarden vanuit het hbo te relateren zijn aan de visie-elementen in Eduview.

Visie

Beroep

Validatie van de visie en koppeling inspectiestandaard in cursief

 • Beroepsbeeld
 • Profilering
  Standaard 1:  – Visie sluit aan bij eisen uit het regionale, nationale en internationale  perspectief.
 • Eindkwalificaties
  Standaard 1:  – Aantoonbaar niveau conform Nederlands  kwalificatieraamwerk.  – conform wet en regelgeving.
  Standaard 2:  – De beoogde leerresultaten zijn adequaat vertaald in leerdoelen van  (onderdelen van) het programma
  Standaard 3:  – Aantonen dekking niveau 

Onderwijs

 • Visie op leren
  Standaard 2: – De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze  deelnemen aan de vormgeving van het eigen leerproces (student-centred)
 • Onderwijsmodel
  Standaard 2: – De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze  deelnemen aan de vormgeving van het eigen leerproces (student-centred)
 • Studieloopbaanbegeleiding
  Standaard 2: – Er wordt  rekening gehouden met de diversiteit van de toegelaten studenten
 • Leeromgeving
  Standaard 2:  – Opleidingsspecifieke voorzieningen worden beoordeeld, tenzij het gaat  om instellingsbrede voorzieningen waarover bij de instellingstoets al is  gerapporteerd
 • Professionalisering
  Standaard 2:  – De docenten zijn zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig om de  opleiding te verzorgen en geven begeleiding.

Toetsing

 • Visie op toetsing
  Standaard 3:
   De beoordeling is valide, betrouwbaar en voldoende onafhankelijk
  – De eisen zijn helder voor studenten (dit vraagt om ophalen van  evaluatie)
  – De kwaliteit van de tentaminering en examinering wordt voldoende gewaarborgd en voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidsvereisten
  – De toetsen ondersteunen het eigen leerproces van de student
 •  Toetsvormen
  Standaard 3:  
  – Blijkt uit uitkomsten van toetsen, eindwerken en hoe  afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren
  – Beschrijven hoe de realisatie van het niveau wordt getoetst,  bijvoorbeeld aan de hand van diverse producten of proeven, het ‘eindwerk’
  – Een niet limitatieve opsomming van ‘eindwerken: de eindscriptie, een  portfolio, een beroepsproduct, een (reeks van) tentamen(s), een artikel of  een artistieke prestatie of een combinatie hiervan

Uiteraard zijn wij erg benieuwd wat jullie van dit idee vinden. We zullen jullie snel een volgende update geven over de vorderingen van Eduview. Wordt dus wederom vervolgd! En als er tussentijds vragen zijn of suggesties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Liza Peeters

Liza Peeters

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer