Bijeenkomst HBO: Inspirerend en ik zie heel veel potentie.

Bijeenkomst HBO: Inspirerend en ik zie heel veel potentie.

Bijeenkomst HBO: Inspirerend en ik zie heel veel potentie.

De eerste versie van Eduview riep vorig jaar direct enthousiasme op: ‘yes, het is mogelijk een dergelijke tool te maken’. Maar direct ook het inzicht dat we er nog lang niet zijn om de droom te verwezenlijken. We hebben hulp vanuit onderwijsinstellingen zélf nodig om alle mogelijke vragen boven tafel te krijgen en van een oplossing te voorzien. Om deze reden hebben we op 9 oktober 2017 een aantal (potentiele) gebruikers uit het HBO-werkveld uitgenodigd om met ons mee te bouwen aan de curriculumtool Eduview. Met elkaar kunnen we de curriculumtool zo ontwerpen dat opleidingen echt regie en sturing hebben over hun curriculum. Het resultaat van de eerste werkveld bijeenkomst mag er zijn. Met behulp van innovatieve betrokkenen vanuit Saxion, Fontys, Avans en de HAN hebben we de ontwikkeling van Eduview weer naar een hoger niveau getild, zodat het (nog meer) aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikers.

 

Wat hebben we gedaan?

Het was mooi om te zien dat iedereen die zich had aangemeld ook daadwerkelijk aanwezig was om zijn/haar ideeën te delen; de ervaring leert dat dit geen vanzelfsprekendheid is bij dit soort bijeenkomsten! Uit de betrokkenheid van de aanwezigen bleek ook de behoefte aan een systeem als Eduview. Na een korte kennismaking en een eerste inventarisatie van wensen en behoeftes zijn we uiteengegaan in groepjes om met elkaar te delen en tot meer gezamenlijk gedragen ideeën/suggesties voor verbetering en verdere ontwikkeling te komen.

Hierbij zijn we vertrokken vanuit onderstaande drie vragen:

 1. In hoeverre/hoe gedetailleerd willen we Eduview uitwerken?
 2. Hoe flexibel is het systeem, zodat je niet in een keurslijf wordt gedrukt, maar wel alle vier de lagen (visie, curriculumontwerp, onderwijsontwerp, verantwoording) inzichtelijk hebt?
 3. Wie zou waar toegang toe moeten krijgen zodat je het ook makkelijk kunt gebruiken? En zou je voor sommige gebruikers (bijv. studenten) een selectief aanbod willen creëren?

 

De opbrengst

Het enthousiasme was duidelijk merkbaar tijdens deze gezamenlijke verkenning, getuige ook de vele vragen die het nog oproept. Desalniettemin zijn de aanwezigen samen tot goede, bruikbare ideeën gekomen. Deze ideeën zijn vervolgens uitgewerkt op een flap en aan de groep gepresenteerd. Het was vooral mooi om te zien hoeveel overlap er was tussen de drie groepen! Dat geeft een hele duidelijke richting voor het verder ontwikkelen.

Samenvattend zijn de volgende opbrengsten/wensen opgehaald:

 • Het doel van Eduview: draagt bij aan de ‘alignment’ van de verantwoording. (van het landelijk opleidingsprofiel naar onderwijs en toetsing)
 • Eduview ondersteunt deze ‘alignment-functie’ door de gebruiker zogenaamde ‘waarschuwingsfuncties of interactieve functies’ te geven. Deze functie heeft de volgende doelen: – controle (meldingen bij overlap, inzicht in volledigheid etc.) – aanzetten tot communicatie in het team, inzicht in gevolgen van aanpassingen. ‘Eduview moet zorgen voor een zekere bewustwording bij docenten over de consequenties van aanpassingen in het totale programma’
 • Geeft de geschiedenis van veranderingen weer, een soort van ‘logboek’ functie.
 • De inhoud die in Eduview staat is in zekere mate robuust. De vraag is daarbij dus ook tot welk niveau van uitwerkingen je in Eduview wilt opnemen. Wens daarbij is om in fasen te implementeren (visie, curriculumontwerp, onderwijsontwerp, verantwoording). Vraag daarbij is of je ook kunt terugwerken (van onderwijsontwerp naar visie). Volgens andere docenten zit de flexibiliteit in Eduview hem in de eigen terminologie die gebruikt kan worden + de inhoud die kwijt kan. De processtappen die gemaakt worden zijn generiek.
 • Permissies toekennen, oftewel beheerrechten aan rollen toekennen over wat zij mogen lezen/wijzigen. Dus enerzijds wijzigingen, maar ook wie mag bepaalde content zien (wie heeft toegang tot wat – openbaar etc.).
 • Vraag/wens: mogelijkheid om link te leggen tussen andere systemen, zoals online leersystemen/toetsbanken etc.? Of is het mogelijk om gegevens te exporteren?
 • Is het mogelijk om op instituutsniveau pagina’s te delen als hier gezamenlijke uitgangspunten in worden benoemd? Kan daar per niveau onderscheid in gemaakt worden of dit nog op instituutsniveau van toepassing is of dat dit per opleiding kan worden bepaald.
 • Is gebruiksvriendelijk:
  –        Niet 4 x klikken
  –        Makkelijk in te vullen
  –        Geen vakjargon (het werkveld moet het ook begrijpen)
 • Eduview kan in de toekomst ook gekoppeld worden aan de pdca cyclus door bijvoorbeeld gegevens/resultaten/reflecties in het systeem op te nemen die een kritische dialoog oplevert over het gehele programma/curriculum.
 • Eduview kan in de toekomst optimaal maatwerk bieden voor studenten. Per individu/student kunnen leerroutes gekozen worden met keuzes + consequenties.
 • Voor de gebruikersrollen kan onderscheid gemaakt worden in:
  – Landelijke eisen (verantwoording) –  inspectie
  – ‘hoogover doelen’ – docenten
  – specifieke leerdoelen – studenten.
  Hierbij wordt dus ook onderscheid gemaakt tussen ‘hoogover doelen’ en specifieke leerdoelen. Dit is volgens het werkveld cruciaal om de flexibiliteit in het curriculum te behouden en de robuustheid van het systeem te waarborgen.

 

Conclusie

Gebaseerd op de reacties van de aanwezigen kunnen we stellen dat het een goede bijeenkomst was en dat men enthousiast is over de mogelijkheden van Eduview. Hier een selectie van deze reacties:

 • Het was leuk om mee te denken.
 • Inspirerend, ik zie heel veel potentie.
 • Wanneer kunnen we mee gaan doen?
 • Ik word er blij van, klinkt goed!
 • Interessant, er is veel behoefte aan een dergelijk systeem.
 • Ik ben vooral benieuwd naar mogelijkheden voor ons (c.q., onze opleiding).
 • Discussie over het niveau en wat wel/niet vastleggen is een hele indringende. Waar is voor de student behoefte aan? Wat kies je nou zodat de student er aan de voorkant ook echt iets aan heeft?
 • Wat is het eigenlijke doel? Is het vooral bedoeld ter verantwoording of ook voor studenten?

Na de bijeenkomst zijn we direct samen met de mannen van Programic aan de slag gegaan met het formuleren van vervolgstappen. De komende weken gaan we verder met het uitwerken van Eduview en daarbij gaan de opbrengsten van deze eerste bijeenkomst ons zeker helpen! Hier gaan we jullie via deze website van op de hoogte houden. Wordt dus vervolgd!

Liza Peeters

Liza Peeters

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer